Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van H.A. Prince Kunststofbouw B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 4691 RX  Tholen, aan de Deltaweg no. 1.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, onder nummer 251/93.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop. Standaardvoorwaarden van onze opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door onze opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan wij mogen uitgaan.

De opgegeven prijzen gelden voor franco levering, exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden ons niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen, behouden wij de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door ons verstekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of onze opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
De door ons verstekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Wij aanvaarden bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens onze opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door onze opdrachtgever voorgeschreven materialen is onze opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van onze opdrachtgever is bestemd.

Voor de door ons zelf gemaakte ontwerpen nemen wij de verantwoordelijkheid op ons. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

In geval van opdracht nemen wij bij ontwerpen die niet door of namens ons zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op ons voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door onze opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door onze opdrachtgever zelf ter beschikking zij gesteld.

Artikel 5: Overeenkomsten
Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ons. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van ons, dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan de overeenkomst.

Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van ons binden ons niet zover deze niet door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6: Levertijd en leverplaats
Levering geschiedt franco, tenzij anders is overeengekomen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in ons bezit zijn en wij de overeengekomen (deel)betaling hebben ontvangen.

De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat wij kunnen blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen ons tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Wij zijn in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien onze opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij onze opdrachtgever ons een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door onze opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van onze opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door ons niet kan worden nagekomen  ten gevolge van omstandigheden die ons bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, hebben wij het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

Daarnaast hebben wij het recht de nakoming van onze verplichting op te schorten en zijn wij niet in verzuim, indien wij ten gevolge van verandering in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten onze invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen.

Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten onze invloedsfeer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door onze leveranciers aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen de partijen wordt ontbonden zonder da één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Als wij onze verplichting gedeeltelijk zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8: Omvang van het aangenomen werk
Onze opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd):
grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of andere bouwkundig werk, van welke aard, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van de riolering, van gas of water of op het elektriciteitsnet.
de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door ons zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken.
de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

Artikel 9: Wijzigingen van het aangenomen werk
Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdrachten van onze opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit  meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit mindere kosten ontstaan als minderwerk.

Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 10: Montage
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zijn wij niet verantwoordelijk voor het montagewerk.

Onze opdrachtgever is gehouden om bij de installatie van de door ons geleverde zaken nauwkeurig de montagevoorschriften na te leven, bij gebreke waarvan wij geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaarden en onze opdrachtgever terzake deze zaken geen beroep meer kan doen op de garantiebepalingen.

Artikel 11: Oplevering
Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

wanneer wij hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
acht dagen nadat wij schriftelijk aan onze opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk voltooid is en onze opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
bij ingebruikneming van het werk door onze opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is onze opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling aan ons te doen, onder opgave van redenen.

Indien enig onderdeel buiten onze schuld niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echte rekening gehouden kunnen worden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door onze opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

niet voor verdoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Onze opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
wij zijn niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.
de door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.

Onze opdrachtgever zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van het gebruik van door ons toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 13: Garantiebepalingen

1.   Door ons worden gecertificeerde en niet gecertificeerde zaken geleverd.
De gecertificeerde zaken betreffen, voor zover van toepassing, de navolgende certificaten:
Kiwa-certificaat nr.: K11425 ISO 9002
K5059 BRL K522
K22635 BRL-K534
QA/96/052

De niet gecertificeerde zaken voldoen, voor zover mogelijk, aan de criteria voor polyetheen hulpstukken voor PVC waterleiding nr. 66, KIWA voor water en aan de criteria voor
HDPE hulpstukken voor PVC/A en PVC/CPE gasleiding d.d. november 1986, Gastec, voor gas.

2. Onze opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien bij de montage de montagevoorschriften niet zijn nageleefd en indien de door ons geleverde zaken niet c.q. anders worden gebruikt dan waarvoor deze zaken zijn bedoeld.

Bij ondeugdelijke levering of bewerking hebben wij het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak onze opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijk zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan.

Onze opdrachtgever dient ons te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundige of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens onze opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Geen garantie wordt gegeven voor zaken welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering.

De garantie geldt slechts indien onze opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 14: Transport
Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van onze opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is onze opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houden met het vervoer. Onze opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

Mocht een beroep op het gesteld in lid 1 van dit artikel niet opgaan dan zijn wij nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag wat wij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kunnen verkrijgen en zullen wij op verzoek van onze opdrachtgever onze vordering op de vervoeder, dan wel verzekeringsmaatschappij aan onze opdrachtgever cederen.

Artikel 15: Niet afgehaalde zaken
Indien onze opdrachtgever zaken die wij van onze opdrachtgever onder ons hebben, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, hebben wij het recht om één maand na de ter beschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens onze opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan onze opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan ons toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 16: Betaling
Betaling, hetzij van de gehele opdracht, hetzij bij aflevering in gedeelten, van de       geleverde zaken, dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel een nadere andere schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, zijn wij gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan onze opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij de rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

Wij zijn voorts gerechtigd naast ede hoofdvordering en de rente van onze opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door onze opdrachtgever verschuldigd. In ieder geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Wij zijn altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht door te gaan, een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van onze opdrachtgever te verlangen. Weigering van onze opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd ons recht tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Wij zijn gerechtigd om, indien onze opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveranties of de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van onze opdrachtgever.

Het recht van onze opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: Reclamaties of klachten
Onze opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na aflevering van een zaak of oplevering van een werk, of voor het geval nog niet op- of afgeleverd is, 8 dagen nadat onze opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan ons schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Onze opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 18: Prijswijziging
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.

Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal gescheiden gelijk met die van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Onze opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang onze opdrachtgever onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang onze opdrachtgever de verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang onze opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

Onze opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen vaan een pandrecht bevoegd is. Voorst verbindt onze opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken worden gevestigd, in welk geval onze opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

Indien onze opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Onze opdrachtgever machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 20: Ontbinding
Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens onze opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt zal hij te allen tijde eerst ons schriftelijk in verzuim stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

Onze opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten er vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan onze opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling van de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 21: Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.